Copyright

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer

U kan onze site bezoeken, informatie inwinnen over onze diensten, kennis nemen van het laatste nieuws, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken.

The Mix Project gaat zorgvuldig om met uw privacy. Voor sommige diensten op deze site vragen wij u enkele persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden echter op geen enkele manier aan derden overgemaakt.
Hierna volgt een opsomming van manieren waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen:

Formulieren


U kan The Mix Project contacteren via het contactformulier of offerte formulier. The Mix Project verzamelt persoonlijke informatie zoals uw contactgegevens enkel voor het beantwoorden van uw vragen. Geen enkele informatie die wij van u ontvangen bij het stellen van uw vraag wordt vrijgegeven aan derden.Enkel personeel van The Mix Project kan uw persoonlijke informatie bekijken en gebruiken voor de doelstellingen waarvoor zij initieel werd doorgegeven, tenzij een wet of decreet hier anders over beslist. Uw vraag zelf wordt gearchiveerd, maar uw persoonlijke gegevens worden niet verder verwerkt in een contactlijst. U hebt steeds het recht uw gearchiveerde vraag in te kijken.

E-mails


Indien u via de e-mailadressen vermeld op deze site contact opneemt met The Mix Project, deelt u ons bepaalde informatie mee (uw e-mailadres, naam ed), zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Deze informatie zal ook niet worden medegedeeld aan derden, tenzij dit nodig is voor het beantwoorden van de gestelde vraag. Gelieve ons indien mogelijk te contacteren via de relevante e-mailadressen. Voor een algemene vraag kan u ook steeds terecht op info@themixproject.be.
Uw persoonlijke gegevens worden niet verder verwerkt in een contactlijst, tenzij u hier zelf uitdrukkelijk om vraagt. U kan in dat geval uw gegevens steeds inkijken en aanpassen indien nodig.

Statistieken


Om statistische redenen registreren wij het aantal bezoekers en bezoeken van onze site. Hierbij wordt IP-adres, OS-type en browsertype van de gebruiker geregistreerd. Zo kennen wij de geografische spreiding alsook de softwareplatforms van onze bezoekers. The Mix Project gebruikt deze gegevens enkel in haar statistieken. Hiervoor maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden geplaatst door een webserver. De gegevens zijn uniek voor u en kunnen enkel gelezen worden door de server die ze u gaf. U kan deze cookies weigeren door uw browser daartoe in te stellen, hoewel het blokkeren van cookies uw toegang tot sommige pagina's van deze website kan beperken.


Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de opslag van uw gegevens door The Mix Project op de manier weergegeven in deze verklaring. The Mix Project behoudt het recht deze verklaring aan te passen of uit te breiden indien nodig.

The Mix Project legt links naar externe websites. Onze bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn enkel van toepassing op onze eigen site en breidt zich niet uit naar het verwerken van persoonlijke gegevens op deze externe sites. Wij adviseren u daarom altijd de bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op die sites na te kijken en hen eventueel te contacteren.


Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten


Tenzij anders aangegeven, kunt u de informatie vrij en kosteloos raadplegen. U kunt ze downloaden en kopiƫren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u daarbij duidelijk de bron vermeldt. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beelden, video) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Wat het auteursrecht van gegevens van gelinkte sites betreft, zijn de regels, opgelegd door de eigenaars van die sites, van toepassing.

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site zijn voorbehouden.

Aansprakelijkheid


Door te surfen op deze site stemt u in met hierna volgende aansprakelijkheidsbeperking. The Mix Project kan in die gevallen evenmin financieel aangesproken worden.
The Mix Project is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van achterhaalde, onjuiste, onvolledige informatie of voor het ontbreken van informatie. Aan de informatie op deze site kan geen rechtskracht ontleend worden.

The Mix Project is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere sites waarnaar gelinkt wordt. The Mix Project is evenmin verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het bezoek aan deze sites.
The Mix Project is niet aansprakelijk indien u de informatie aanwendt in strijd met deze regels en andere wettelijke bepalingen.
The Mix Project is niet aansprakelijk indien u schade lijdt door het surfen op de site of door onderbrekingen in de beschikbaarheid van bepaalde gegevens.

The Mix Project streeft een zo volledig mogelijke berichtgeving na. Desondanks kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gegevens op deze site. Gegevens op deze site kunnen na verloop van tijd verouderen. The Mix Project kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit foutieve, onvolledige of verouderde informatie op deze website.

Storingen


The Mix Project zet zich voortdurend in voor een goede bereikbaarheid van zijn website, maar kan niet garanderen dat haar website op elk ogenblik beschikbaar is.
The Mix Project is niet aansprakelijk voor eventuele storingen die zich voordoen in het internetverkeer naar deze website.

Algemene voorwaarden The Mix Project

Algemene verhuurvoorwaarden:1. Toepasselijkheid : Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van The Mix Project gehuurde goederen en hun bijhorende accessoires.

2. Definities : onder verhuurder wordt verstaan : The Mix Project, en onder huurder de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.

3. Huurperiode : De overeenkomst wordt gesloten voor de tijdsduur die in het verhuurcontract staat vermeld, en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen, en daarmee akkoord te gaan. De huurder dient de huurprijs contant en volledig te voldoen bij afhaling,tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

5. De huurder verklaart zich er van te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie wordt geleverd. De huurder verklaart bekend te zijn met de werking van de apparatuur, en erkent dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Zonder toestemming van verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan.

6. Meldingsplicht : In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur, is de huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder bij diefstal of beschadiging terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin de diefstal of de beschadiging zich heeft voorgedaan,en laat hij een kopie van de aangifte terstond aan de verhuurder toekomen.

7. Verzekeringen : De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat, het door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de hele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder door de verhuurder medegedeeld.

8. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan,is voor rekening van de huurder indien en voorzover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadeverzekering. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur, of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken, door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

Losse verhuur voorwaarden

Legitimatiebewijs


Wanneer u huurt bij The Mix Project vragen we u om een legitimatiebewijs.
Alleen op vertoning van een geldig paspoort kunnen we u de benodigde apparatuur meegeven.
The Mix Project beschikt over een digitale identiteitskaartscanner waarmee we uw gegevens direct kunnen inscannen.
Deze gegevens worden echter op geen enkele manier aan derden overgemaakt.

Waarborg


Voor elke verhuring vragen wij een waarborgsom. Deze waarborgsom moet via bankoverschrijving voldaan worden.
De reservatie is pas definitief na storting van de waarborg en deze moet minstens 1 dag voor afhaling op onze rekening staan.
De grootte van de waarborg wordt automatisch berekend aan de hand van de waarde van de spullen.


Camerabewaking


The Mix Project beschikt over geregistreerde bewakingscamera's.
Iedereen die ons magazijn betreedt stemt er automatisch mee in dat hij/zij opgenomen wordt.
Bij het huren van duurdere spullen zal er een bijkomende digitale foto genomen worden.
Deze gegevens worden echter op geen enkele manier aan derden overgemaakt.